සිංහල පොත් සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න

மறை சபைகளுக்கான வளங்கள்
(Parish Resources)

தமிழ் துதி மற்றும் தேவாலயத்தின் பொறுப்புகளும் ஊழியங்களும் (Tamil Hymnal and Liturgies)

திருச்சபை முற்பிதாக்களின் எழுத்தாக்கங்கள்
(Writings of Early Church Fathers)

கற்பித்தல் (The Didache)

கிளெமென்ட், கொரிந்தியருக்கு எழுதிய கடிதம் (Clement of Rome, Epistle to the Corinthians)

மத்தேடஸ் தியோக்னெட்டஸுக்கு எழுதிய நிருபம் (Mathetes, Epistle to Diognetus)

வேதசாட்சியான பொலிகார்ப்பின் வீரமரணம் (The Martyrdom of Polycarp)
பிலிப்பியர்களுக்குக்கு பொலிகார்ப் எழுதிய நிருபம் (Polycarp of Smyrna, Epistle to the Philippians)

இக்னேசியஸ் என்ற புனித வேதசாட்சி (The Martyrdom of Ignatius)

அந்தியோக்கின் ஆயரான புனித இக்னேசியஸ் அவர்கள் எழுதிய கடிதங்களின் தொகுப்பு (The Letters of Ignatius, Bishop of Antioch):
1. புனித இக்னேசியஸ் எபேசியருக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to the Ephesians)
2. புனித இக்னேசியஸ் மெக்னீசியர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to the Magnesians)
3. புனித இக்னேசியஸ் டிராலியர்களுக்கு எழுதிய கடிதம்  (Ignatius, Epistle to the Trallians)
4. புனித இக்னேசியஸ் உரோமையர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to the Romans)
5. புனித இக்னேசியஸ் பிலடெல்பியர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to the Philadelphians)
6. புனித இக்னேசியஸ் ஸ்மிர்னாசபைக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to the Smyrnaeans)
7. புனித இக்னேசியஸ் பொலிகார்ப் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் (Ignatius, Epistle to Polycarp)

வேதசாட்சியான ஜஸ்டின் (The Martyrdom of Justin)
ஜஸ்டின் அவர்கள் தற்காப்பு பற்றி எழுதிய நிருபம்: பொழிப்புரையின் முதற்கட்டம் (Justin Martyr, First Apology)

சிசில் சிப்ரியன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு (The Life of Saint Cyprian)

புனித அகஸ்டின் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு (Possidius, The Life of Saint Augustine)

Documents of the Lutheran Confessions

சிறிய ஞானோபதேசம் (Small Catechism)