தமிழில் வளங்கள்

සිංහල පොත් සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න

Tamil Title
(Parish Resources)

Title in Tamil
Tamil Hymnal and Liturgies

திருச்சபை முற்பிதாக்களின் எழுத்தாக்கங்கள்
(Writings of Early Church Fathers)

கற்பித்தல்
(The Didache)
பிலிப்பியர்களுக்குக்கு பொலிகார்ப் எழுதிய நிருபம் 
(The Epistle of Polycarp to the Philippians)
வேதசாட்சியான பொலிகார்ப்பின் வீரமரணம்
(The Martyrdom of Polycarp)
Tamil title goes here
(The Life of Saint Augustine, by Bishop Possidius)