ඉගැන්වීම

ඉගැන්වීම සමිඳාණන් වහන්සේ සිය ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනා තුළින් ජාතීන්ට කියාදුන් පණත් පළමුවන පණත සහ ක්‍රම දෙක: එම ක්‍රම දෙක නම්, පළමු ජීවිතය සහ දෙවනුව මරණයයි. නමුත් මෙම ක්‍රම දෙක අතර විශාල වෙනසක් ඇත. එසේනම් ජීවන මාර්ගය මෙයයි: පළමුව, ඔබ මැව් දෙවියන්ට ප්‍රේම කරන්න. දෙවනුව, ඔබට මෙන් ඔබේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. ඔබට කිරීමට අකමැති දෙයක් වෙනත් … Continue reading ඉගැන්වීම