සිංහල පොත්

පොත් කියවීමට සබැඳි ක්ලික් කරන්න

Writings of the Early Church Fathers

ඉගැන්වීම
(The Didache)
පිලිප්පිවරුන්ට ලියන ලද පොලිකාප්තුමාගේ ලිපිය
(The Epistle of Polycarp to the Philippians)
පොලිකාප්තුමාගේ වේදසාක්ෂික මරණය
(The Martyrdom of Polycarp)
ශාන්ත ඔගස්ටීන් තුමාගේ ජීවිත කථාව
(The Life of Saint Augustine)