පොත් කියවීමට සබැඳි ක්ලික් කරන්න

Writings of the Early Church Fathers

ඉගැන්වීම (The Didache)

ක්ලෙමන්ට්තුමා, කොරින්තිවරුන්ට යවන ලද ලිපිය (Clement or Rome, Epistle to the Corinthians)

මතේටස් විසින් ඩයොග්නෙටස් වෙත යවන ලද ලිපිය (Mathetes, Epistle to Diognetus)

පොලිකාප්තුමාගේ වේදසාක්ෂික මරණය (The Martyrdom of Polycarp)
පිලිප්පිවරුන්ට ලියන ලද පොලිකාප්තුමාගේ ලිපිය (Polycarp of Smyrna, Epistle to the Philippians)

ඉග්නේෂස් තුමාගේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගය (The Martyrdom of Ignatius)
1. ඉග්නේෂස් තුමාගේ එපීසවරුන් වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Ephesians)
2. ඉග්නේෂස් තුමාගේ මැග්නේසියන්වරුන් වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Magnesians)
3. ඉග්නේෂස් තුමාගේ ට්රැලියන්වරුන් වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Trallians)
4. ඉග්නේෂස් තුමාගේ රෝමවරුන් වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Romans)
5. ඉග්නේෂස් තුමාගේ ෆිලඩෙල්ෆියානුවන් වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Philadelphians)
6. ඉග්නේෂස් තුමාගේ ස්මර්ණයේ සභාව වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to the Smyrnaeans)
7. ඉග්නේෂස් තුමාගේ පොලිකාප් තුමා වෙත යවන ලද හසුන (Ignatius, Letter to Polycarp)

ජස්ටින්තුමාගේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගය (The Martyrdom of Justin)
ජස්ටින් තුමාගේ පළමු ධර්මාරක්ෂා ලියවිල්ල (Justin Martyr, First Apology)

සිසිල් සිප්‍රියන්තුමාගේ ජීවිතය (The Life of Cyprian)

ශාන්ත ඔගස්ටීන් තුමාගේ ජීවිත කථාව (The Life of Saint Augustine)

Documents of the Lutheran Confessions

කුඩා කතිකීස්මය
(The Small Catechism)